Τέσσερις κατασκευαστές κατέθεσαν φακέλους για τη νέα Γραμμή 4 του μετρό Αθήνας

Τέσσερις κατασκευαστές κατέθεσαν φακέλους για τη νέα Γραμμή 4 του μετρό Αθήνας

Του Δημήτρη Μπαλή

Αντίστροφη μέτρηση για την τελευταία ουσιαστικά γραμμή του μετρό της Αθήνας. Κι ενώ στη φάση κατασκευής βρίσκεται η Γραμμή 3, σήμερα κατατέθηκαν οι φάκελοι των 4 σχημάτων για τη Γραμμή 4.

Συγκεκριμένα, με βάση τη σειρά υποβολής φακέλων, εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι εξής όμιλοι και κοινοπραξίες:

 1. ΤΕΡΝΑ ΑΕ- VINCI-SIEMENS AG “TVS”
 2. J+P ΑΒΑΞ ΑΕ- GHELLA SpA –ALSTOM TRANSPORT S.A.
 3. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ANSALDO STP S.p.A – HITACHI RAIL ITALY SPA
 4. FCC – ARCHIRODON-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Η παραπάνω εξέλιξη σηματοδοτεί την εκκίνηση της υλοποίησης της Γραμμής 4 του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου της Αθήνας, του μεγαλύτερου έργου υποδομής, προϋπολογισμού δημοπράτησης για την πρώτη φάση 1,45 δις ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε.

Η διοίκηση της Αττικό Μετρό εξέφρασε την ικανοποίηση της για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή κατασκευαστικών εταιρειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει καταλυτικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Αττικής.

Γραμμή 4 Τμήμα Α: «Άλσος Βεΐκου – Γουδή»

Το πρώτο τμήμα της υπόγειας Γραμμής 4, το τμήμα Α «Άλσος Βεΐκου – Γουδή», έχει μήκος περί τα 13 χλμ. και 14 νέους υπόγειους σταθμούς, τους εξής: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Νήαρ Ήστ, Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή.

Επίσης, για τις ανάγκες του τμήματος Α της Γραμμής 4 θα κατασκευασθούν:

 • Σήραγγα διπλής τροχιάς μήκους περίπου 10,0 χλμ με μηχανήματα ΤΒΜ.
 • Συνδετήρια σήραγγα μονής τροχιάς μήκους περίπου 840 μ.
 • Δέκα φρέατα.
 • Ένα νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) για τη Γραμμή 4 και ένα νέο κτίριο συντήρησης και επισκευών των νέων συρμών που θα χωροθετηθούν σε διαθέσιμο χώρο στο αμαξοστάσιο Σεπολίων.
 • Δύο επίσταθμοι της γραμμής, πριν το σταθμό Άλσος Βεΐκου (κάτω από την Λεωφ. Βεϊκου) και μετά το σταθμό Γουδή (κάτω από τη Λεωφ. Κατεχάκη).
 • Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τροχαίου υλικού μέχρι 18 αυτόματων συρμών, που θα απαιτηθούν για την λειτουργία του τμήματος «Α» της νέας γραμμής, ώστε να καλύπτουν την προβλεπόμενη επιβατική κίνηση κατά το έτος 2030.
 • Εξετάζεται, επίσης, η προσθήκη ενός νέου σταθμού.

Προϋπολογισμός: € 1.450.000.000

Διάρκεια κατασκευής: 8 έτη, δηλ. 2019-2026

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής (ΜΕ), η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια, η εγκατάσταση, οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού και σιδηροδρομικού εξοπλισμού, η συντήρηση του Έργου, η εκπαίδευση του προσωπικού και η προμήθεια των ανταλλακτικών της Γραμμής 4 του Μετρό, Τμήμα Α΄ Άλσος Βεΐκου – Γουδή. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια τροχαίου υλικού, καθώς και η κατασκευή Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας και κτιρίου συντήρησης και επισκευών συρμών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων.

Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Το σύνολο των Οριστικών Μελετών, των Μελετών Εφαρμογής των συμπληρωματικών και όλων των απαιτούμενων μελετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη του Β΄ Σταδίου του Διαγωνισμού.

 • Πρόσθετες έρευνες (τοπογραφικές, γεωλογικές / γεωτεχνικές κλπ).
 • Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ.
 • Κυκλοφοριακές Παρακάμψεις.
 • Αρχαιολογικές ανασκαφές.
 • Γεωμηχανική παρακολούθηση των εκσκαφών.
 • Προσωρινές και μόνιμες κατασκευές για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού στους σταθμούς, στις σήραγγες και στα φρέατα.
 • Εργασίες βελτίωσης εδαφών και ενίσχυσης των μέτρων άμεσης υποστήριξης των σηράγγων, κτλ, όπως και όπου απαιτείται.
 • Εργασίες εφαρμογής προληπτικών και προστατευτικών μέτρων ή ακόμα και επισκευών όλων των κτηρίων και λοιπών υποδομών στη ζώνη επιρροής του Έργου.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα στους σταθμούς.
 • Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου σταθμών και φρεάτων.
 • Εφαρμογή των όρων των εγκεκριμένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων.
 • Προμήθεια του απαιτούμενου τροχαίου υλικού.
 • Δοκιμές και θέση σε λειτουργία των Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων.
 • Οργάνωση και παροχή συντήρησης του Έργου. Ο χρόνος εγγύησης εκτείνεται σε τρία (3) έτη από την βεβαιωμένη περαίωση του Έργου.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης.
 • Επισκευές, αποκαταστάσεις ελαττωμάτων και βλαβών και ό,τι άλλο απαιτείται κατά την περίοδο εγγύησης του Έργου.
 • Προμήθεια των ανταλλακτικών του Έργου, όπως αυτά θα προσδιοριστούν στα τεύχη του Β΄ Σταδίου του Διαγωνισμού.

Ισχύουσα νομοθεσία

Η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης  διέπεται από την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, το Ν. 4412/16 και τα τεύχη του Διαγωνισμού.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του N. 4412/16.

ΠΗΓΗ: www.news247.gr