Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την ΕΕ μηδενικές εκπομπές ρύπων 2050

Τουλάχιστον το 35% των δαπανών της ΕΕ για την έρευνα, θα πρέπει να στηρίξει τους στόχους για το κλίμα. Μάλιστα, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, οι ευρωβουλευτές δήλωσαν, χθες Τετάρτη, ότι μόνο δύο από τα οκτώ σενάρια που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τον Νοέμβριο, θα επιτρέψουν στην ΕΕ να φθάσει μέχρι το 2050 εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με καθαρό μηδενικό συντελεστή, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Περισσότεροι φιλόδοξοι στόχοι

Η επίτευξη αυτού του στόχου με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο, απαιτεί την αύξηση του στόχου μείωσης των εκπομπών το 2030, από 40% σε 55%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Καλούν τους ηγέτες της ΕΕ να υποστηρίξουν την αύξηση του επιπέδου φιλοδοξιών στη διάσκεψη κορυφής της ΕΕ στο Σίμπιου τον Μάιο του 2019, ενόψει της διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα τον Σεπτέμβριο.

Η στρατηγική της ΕΕ για το «απόλυτο μηδέν» πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις άμεσες μειώσεις των εκπομπών και στην ενίσχυση των φυσικών πόρων και των δεξαμενών άνθρακα (όπως τα δάση). Οι τεχνολογίες απομάκρυνσης άνθρακα, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άμεσες επιλογές μείωσης των εκπομπών.

Πολιτικές ενέργειας και βιομηχανίας

Σε ξεχωριστό κείμενο που υιοθετήθηκε την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Βιομηχανίας πιστεύουν ότι η ανανεώσιμη ενέργεια και η ενεργειακή απόδοση είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη της μετάβασης προς μια οικονομία καθαρού μηδενικού GHG. Η ηγετική θέση της ΕΕ στους τομείς αυτούς, θα αποδείξει στον κόσμο ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια είναι και δυνατή και ευεργετική. Υπογραμμίζουν επίσης ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μπορεί να εξαπλωθούν άνισα σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης.

Επένδυση σε κυκλική και βιοοικονομία

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η μετάβαση προς μια οικονομία καθαρά μηδενικού GHG, παρουσιάζει επίσης σημαντικές ευκαιρίες. Οι επενδύσεις στη βιομηχανική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών τεχνολογιών και της καθαρής τεχνολογίας, απαιτούνται για τη βελτίωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας π.χ. σε μια αυξανόμενη κυκλική οικονομία και βιοοικονομία. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της ύπαρξης μιας προβλέψιμης πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα για τους επενδυτές, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις.

Τέλος, οι βουλευτές του ΕΚ επαναλαμβάνουν τη θέση του Κοινοβουλίου να διαθέσει τουλάχιστον το 35% των δαπανών για την έρευνα (Horizon Europe) για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων.

Ιστορικό

Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού καλούνται να κοινοποιήσουν έως το 2020 τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η ανακοίνωση παρουσιάζει επιλογές που επιτρέπουν την διεξοδική συζήτηση σχετικά με την πορεία προς το 2050. Η συζήτηση αυτή θα επιτρέψει στην ΕΕ να υιοθετήσει και να υποβάλει μέχρι το 2020 φιλόδοξη στρατηγική στην UNFCCC και να καθορίσει την κατεύθυνση της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.