Πεντάστερο ξενοδοχείο 2000 κλινών, καζίνο και συνεδριακό κέντρο 12000 τ.μ. στο Ελληνικό

Οι εξελίξεις “τρέχουν” αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αποφασίστηκε η διενέργεια Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληροί η Προσφορά του διαγωνιζομένου είναι:

  1. Ανάπτυξη Χώρου Καζίνο διεθνούς εμβέλειας που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) τραπέζια, χίλια διακόσια (1.200) παιγνιομηχανήματα και θα διαθέτει Συνολική Επιφάνεια Καζίνο ίση ή μεγαλύτερη των δώδεκα χιλιάδων (12.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) και μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

  2. Ξενοδοχείο τουλάχιστον πέντε (5) αστέρων με δυναμικότητα τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών, δυνάμει του ν. 4276/2014 και της ΥΑ 216/8.1.2015 (Β΄ 10), τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

  3. Συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο ελάχιστης επιφάνειας δώδεκα χιλιάδων (12.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

  4. Ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων ίσο ή μεγαλύτερο των τριών χιλιάδων (3.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

O Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες αναφορικά με το Διαγωνισμό, μέσω πρόσβασης σε Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης (VDR), όπου θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή τα Έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Απριλίου 2019 και το αργότερο έως τις 11:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT+2).

Η ΕΕΕΠ δύναται να παρατείνει κατά εύλογο χρόνο την προθεσμία υποβολής των Προσφορών υπό τους όρους του όρου 2.1.4 της παρούσας ή εφόσον κρίνει ότι η παράταση είναι αναγκαία για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και τη διασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού. Η ΕΕΕΠ παρατείνει την προθεσμία υποβολής των Προσφορών, εάν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών δεν έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ και η ΚΥΑ Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης.

Φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παραχώρηση μίας (1) Άδειας Καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 357 και επόμενα του ν. 4512/2018. Με την άδεια αυτή θα παρασχεθεί δικαίωμα αποκλειστικότητας στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της Χωρικής Υποενότητας στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί το «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.», ή πλην της Χωρικής Υποενότητας στην οποία αυτό θα μεταφερθεί κατά νόμιμη ενάσκηση του παρεχομένου από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4499/2017 δικαιώματος.

Οικονομική Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά κάθε Διαγωνιζόμενου βαθμολογείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Αρχικό Τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (€30.000.000).

Β. Συνολικό Ετήσιο Τίμημα, το οποίο υπολογίζεται ως η καθαρή παρούσα αξία των ποσών που θα συμπληρωθούν από τον Διαγωνιζόμενο στον Πίνακα Ετήσιου Τιμήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII] για κάθε ημερολογιακό έτος, από το τρίτο (3ο) μέχρι και το εικοστό πέμπτο (25ο), της συνολικής 30ετούς περιόδου παραχώρησης.

Το ύψος της Οικονομικής Προσφοράς κάθε Διαγωνιζόμενου ορίζεται ως το άθροισμα του Αρχικού Τιμήματος και του Συνολικού Ετήσιου Τιμήματος.

Ο βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς κάθε Διαγωνιζόμενου ορίζεται ως το πηλίκο του μεγέθους της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου προς το μέγιστο μέγεθος από τις προσφορές όλων των Διαγωνιζομένων επί συντελεστή που ισούται με 100 (εκατό).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

CallForTendersHellinikonIRCEL